Real Estate Haalbaarheidsstudies – Grondwaardebepaling

A-RES heeft een uitgebreid financieel model ontwikkeld dat een kader vormt voor het analyseren en het maken van vastgoed beslissingen. In combinatie met een brede kennis van de vastgoedmarkt, leidt een goed financieel model tot onderbouwde investeringsbeslissingen.

Onze meerwaarde ligt in onze ruime ervaring in architectuur, engineering and project management die ons de nodige expertise geeft om een nauwkeurige inschatting te kunnen maken van de kosten van een vastgoedontwikkeling, haar reële marktwaarde te bepalen alsook alle potentiële financiële risico’s in kaart te brengen.

Kostenraming

Een betrouwbare inschatting van de kosten is cruciaal voor zowel de planning als het ontwerp van elke bouwproject. Nauwkeurige kostenramingen leveren onmisbare budgettaire data bij de aanvang van het project, tijdens de ontwerpfase en bij de uitvoering. Deze budgettaire data zal u helpen om in elke fase van uw project onderbouwde beslissingen te kunnen nemen.

A-RES heeft een team van ervaren kostendeskundigen die u zullen adviseren teneinde uw uitgaven te beperken en ervoor te zorgen dat uw return on investment maximaal is. A-RES is in staat om zowel de bouwkosten, de voorafgaande kosten alsook alle randkosten van een bouwproject nauwkeuring in kaart te brengen en te beheren alvorens het gebouw op de markt wordt gebracht. Zo vermijden wij dat u voor dure verrassingen komt te staan.

Onze ruime ervaring in project management  laat ons toe om tijdig en doorlopend alle mogelijke financiële risico’s van een bouwproject te identificeren, te evalueren en erop te anticiperen alsook alle mogelijke tegenvallers met betrekking tot de planning en de programmering in kaart te brengen.

Kostenbeheer – Financieel Risicobeheer

A-RES begrijpt dat efficiënt kostenbeheer cruciaal is voor het geïntegreerd ontwerpproces. A-RES kan u bijstaan om een zo hoog mogelijk rendement te halen uit uw investering en u een maximale waarde voor uw geld te geven.

Zorgen omtrent de economische stabiliteit en de vooruitzichten op korte en middellange termijn met betrekking tot de bouwsector versterken de noodzaak van efficiënt kostenbeheer.

A-RES kan u bijstaan in elke fase van het project en duidelijke en eenduidige doelstellingen formuleren. Dit helpt ervoor te zorgen dat op het juiste moment de juiste beslissingen worden genomen en worden toegepast volgens een vooropgesteld schema.

De waarde van A-RES ligt in onze lange termijn – cradle to grave – benadering waarbij zowel de investeringskosten, alsook de onderhoudskosten, verbruikskosten en operationele kosten worden beschouwd. Onze expertise inzake duurzaamheidsevaluaties en BREEAM Assessments stelt ons in staat om het rendement van duurzame maatregelen, innovatieve technologieën en energiebesparende investeringen nauwkeuring in te schatten.

Due Diligence

A-RES biedt u een uitgebreide en complementaire reeks van due diligence ondersteuningen aan bij de overname en verkoop van vastgoed. De belangrijkste doelstelling van het due diligence proces is om u te helpen bij het identificeren en het beoordelen van de risico’s, tekortkomingen, aansprakelijkheden en verbeteringsmogelijkheden met betrekking tot eender welk milieu- of technische aspect dat een weerslag zou kunnen hebben op de haalbaarheid van de investeringen of het beheer van het vastgoed. Een due diligence onderzoek geeft u bijgevolg zekerheid over de werkelijke waarde van uw investering.

A-RES biedt u een breed scala van expertises aan zoals structurele, mechanische en elektrische en aspecten alsook energetische prestatie, milieu-classificaties (e.g. BREEAM), gezondheid & veiligheid, brandveiligheid etc. Een due diligence onderzoek is zowel belangrijk bij aan- als verkoop van vastgoed.

Dankzij ons team van milieudeskundigen kunnen we alle milieu-gerelateerde risico’s en verplichtingen verbonden aan de activiteiten op de site in kaart brengen en evalueren. Deze risico’s zijn onder meer vervuiling van bodem en grondwater, de staat van de gebouwen etc. Deze risico’s kunnen belangrijke financiële gevolgen teweeg brengen.

Een financiële ontleding van de inkomsten, een begroting van de onderhouds- en investeringsbudgetten en het uitvoeren van een levenscyclusanalyse (cradle to grave analyse) met behulp van verdisconteerde cash flow technieken kunnen eveneens deel uitmaken van onze due diligence ondersteuning.

Wanneer de ontwikkeling of herontwikkeling van een vastgoedobject of site wordt overwogen, zorgt A-RES voor een functionele, technische en financiële evaluatie van de verschillende investerings- en  ontwikkelingsopties. Eenmaal u een beslissing heeft genomen, bieden wij u uiteraard graag onze diensten van project management en cost management aan teneinde u te helpen om uw project te kunnen realiseren binnen het vastgelegde budget, binnen het vooropgestelde tijdsbestek en met de gedefinieerde kwaliteit.